Dzisiaj

16°C
ciśnienie 1014 hpa,

Jutro

11°C
min. 11°C, maks. 16°C
ciśnienie 1014 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 5.2 µg/m3 (21% normy)Ozon gazowy (O3): 57.42 µg/m3 (48% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 7.8 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 6 µg/m3 (3% normy)

Regulamin plebiscytu zawodniczka sezonu 2015/16

Komentowanie wyłączone

Regulamin plebiscytu pod nazwą

„Zawodniczka sezonu 2015/16”, zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1 – Informacje ogólne

Plebiscyt pod nazwą „Zawodniczka sezonu 2015/16” organizowany jest przez Grey Line Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 05-120 Legionowo, ul. ks. płk J. Mrugacza 1C, NIP: 536 124 47 95, zwaną dalej Organizatorem.

Art. 2 – Cel Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszej zawodniczki sezonu siatkarskiego występującej w drużynie Sk bank Legionowo. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w powiecie legionowskim w Gazecie Powiatowej  (zwaną dalej Tygodnikiem)  i na stronie internetowej www.gazetapowiatowa.pl (nazywanego dalej Serwisem).

Art. 3 – Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

Głos w plebiscycie może oddać każdy, kto wyśle SMS-a o odpowiedniej treści na numer 72051.

Art. 4 – Zasady przeprowadzania Plebiscytu

Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 12 listopada 2015 r. do końca sezonu ligowego Orlen Ligi (włączając fazę play off). Ostateczny termin zakończenia głosowania organizator poda nie później niż na tydzień przed zakończeniem głosowania.

Lista zawodniczek  biorących udział w plebiscycie przygotowana jest na podstawie listy zawodniczek zgłoszonych przez Sk bank Legionovię do rozgrywek Orlen Ligi.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 12.11.2015 r. od godziny 23:59. Ostateczną datę zakończenia głosowania organizator poda nie później niż na tydzień przed zakończeniem głosowania. Głosowanie nie może trwać dłużej niż tydzień po ostatnim meczu sezonu Orlen Ligi.

Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72501 w treści wpisując GP.SIATKA.[NUMER-KANDYDATKI].

Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów będzie dostępna w Serwisie Tygodnika od dnia 12.11.2015 r.

Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.

Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów.

W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,

Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator w ramach systemu Panoramix.

Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Bild Presse Polska.

Art. 5 – Ochrona danych osobowych

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy marketing@gazetapowiatowa.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 6 – Ogłoszenie wyników i nagrody w Plebiscycie

Organizator po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej 7 dni po zakończeniu głosowania.

Po zakończeniu głosowania do wszystkich uczestników plebiscytu zostanie wysłany SMS z pytaniem. Osoba, która jako pierwsza udzieli na nie poprawnej odpowiedzi otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 zł, druga osoba otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł, trzecia 100 zł.

Fundatorem nagród jest organizator plebiscytu

Art. 7 – Reklamacje

Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 – Odpowiedzialność

Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronach Serwisu gazetapowiatowa.pl i w siedzibie Organizatora.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 9 – Postanowienia końcowe

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Podziel się tą informacją ze znajomymi

Facebook
Google+

Komentowanie zostało wyłączone.