Dzisiaj

10°C
ciśnienie 1015 hpa,

Jutro

14°C
min. 10°C, maks. 14°C
ciśnienie 1015 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 7.9 µg/m3 (32% normy)Ozon gazowy (O3): 50.85 µg/m3 (42% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 6.4 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 7.3 µg/m3 (4% normy)

Porady prawne: Umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość

umowa-dokumenty-podpis

fot. Foter.com

Umowa zawarta poza lokalem – co to jest? Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa jest to umowa, którą zawieramy poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. na wycieczce, w pracy, na pokazie, czy na ulicy.

Przykładowo: w naszym domu pojawia się akwizytor i oferuje nam zakup jakichś towarów bądź skorzystanie z usług danego przedsiębiorcy. Po zapoznaniu się z umową podpisujemy ją. W takim właśnie przypadku mamy do czynienia z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa.

Kiedy możemy odstąpić od takiej umowy? Gdy zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorcy, mamy 14 dni na odstąpienie od niej. Możemy to zrobić bez podania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa polega na przeniesieniu własności rzeczy, np. gdy zawieramy umowę sprzedaży. Wtedy termin liczymy od momentu objęcia tej rzeczy w posiadanie, czyli od momentu dostarczenia nam kupionej rzeczy. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach. Wówczas termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, części lub partii. Kiedy natomiast umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez oznaczony czas, np. prasy – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. W przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje o przysługującym nam uprawnieniu do odstąpienia od umowy prawo to wygaśnie dopiero po upływie 12 miesięcy liczonych od upływu standardowego terminu odstąpienia, czyli 14 dni. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca udzieli informacji o prawie do odstąpienia przed upływem wydłużonego terminu na odstąpienie, to znowu mamy tylko 14 dni na odstąpienie od umowy. Dni te liczone są od momentu uzyskania informacji. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował Cię o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin na odstąpienie od niej wydłuża się aż o 12 miesięcy! Jeżeli jednak w tym okresie przedsiębiorca naprawi swój błąd i przekaże Ci wymaganą informację, to od tego momentu masz jeszcze 14 dni na odstąpienie od umowy.

Jak poprawnie zachować termin do odstąpienia od umowy? Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Co ważne, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Przykładowo: korzystamy z oferty akwizytora, który odwiedza nas w domu i zawieramy umowę kupna odkurzacza w dniu 12 września 2015 roku, który wypadł w sobotę. Towar zostaje nam dostarczony dnia następnego, czyli 13 września, tj. w niedzielę . Termin zaczynamy liczyć od dnia 14 września i normalnie termin na odstąpienie od umowy upłynąłby dnia 27 września w niedzielę, ale w tym konkretnym przypadku upłynie on dopiero 28 września, ponieważ ostatni – czternasty dzień – wypadł w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, stąd termin skończy się dnia następnego.

Kiedy ponosimy koszty odstąpienia od umowy? Zasadą jest, że konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez ponoszenia kosztów. Ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka odstępstw od tej zasady. Po pierwsze, konsument może zostać obciążony kosztami wynikającymi z różnicy między ceną wybranego przez niego sposobu dostawy, a ceną najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez przedsiębiorcę, np. sprzedawca oferował dostawę listem poleconym za 10 zł i kurierem za 20 zł, jeśli konsument wybrał kuriera to wówczas może domagać się zwrotu tylko kwoty 10 zł. Po drugie konsument może zostać obciążony kosztami zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.

W sytuacji kiedy odstępujemy od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa powstaje obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń, zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Co to oznacza? Otóż konsument zobowiązany jest odesłać rzecz, a przedsiębiorca zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy według wskazanych powyżej zasad. Od momentu kiedy złożymy oświadczenie o odstąpieniu od umowy mamy 14 dni na odesłanie rzeczy. Przedsiębiorca z kolei powinien zwrócić nam zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy bądź dowodu jej odesłania.

Warto pamiętać, że w przypadku kiedy dostarczono nam rzecz do naszego miejsca zamieszkania, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy (rozmiar lub właściwości) nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Chodzi o wszystkie standardowe sposoby nadania rzeczy przesyłką do przedsiębiorcy, które znajdują się w ofercie operatora pocztowego. Dopiero w sytuacji kiedy niezbędna będzie indywidualna wycena bądź potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług transportowych, przedsiębiorca będzie zobowiązany odebrać rzecz na swój koszt.

 

 

Umowa zawarta na odległość z obowiązkiem zapłaty Jeżeli umowa zawierana na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. za pomocą Internetu) wiąże się z koniecznością zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek bezpośrednio przed złożeniem zamówienia poinformować Cię w widoczny i zrozumiały sposób – przede wszystkim o takich elementach, jak: dokładna cena lub wynagrodzenie, główne cechy świadczenia, okres, na jaki zostanie zawarta umowa. Przedsiębiorca musi zapewnić Ci takie warunki, abyś miał pełną świadomość, że zamówienie, które składasz, wiąże się z obowiązkiem zapłaty określonej ceny. Jeśli zamówienia są składane za pomocą przycisku lub podobnej funkcji, to musi być on w czytelny sposób oznaczony komunikatem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo innym równoważnym określeniem. Jeżeli przedsiębiorca nie zapewnia takich warunków podczas zawierania umowy, uważa się ją za niezawartą.

Umowa zawarta przez telefon. W przypadku sprzedaży usług lub towarów przez telefon przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania – na początku rozmowy o jej celu oraz do podania informacji umożliwiających jego identyfikację (lub identyfikację osób, w których imieniu dzwoni). Nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy tylko na podstawie Twojej zgody wyrażonej w czasie rozmowy telefonicznej z przedsiębiorcą, jeżeli inicjatorem jej zawarcia był sam przedsiębiorca. Jeśli przedsiębiorca w trakcie rozmowy telefonicznej proponuje zawarcie umowy, musi potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku. Po otrzymaniu takich informacji masz prawo zapoznać się z oferowanymi warunkami. Dopiero gdy Twoje oświadczenie o przyjęciu proponowanych warunków zostanie utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku i przedsiębiorca będzie mógł się z nim zapoznać, umowę uznaje się za skutecznie zawartą.

Odpowiedzialność za przesyłkę. Gdy zawierasz umowę na odległość (np. podczas zakupów w sklepie internetowym), najczęściej wybierasz dostawę do Twojego domu lub innego wyznaczonego miejsca. W takiej sytuacji sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru aż do momentu, w którym go otrzymasz. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca powierzył wykonanie dostawy profesjonalnemu przewoźnikowi. Jeżeli jednak to Ty wybierzesz samodzielnie przewoźnika (przedsiębiorca nie może mieć wpływu na ten wybór) i zlecisz mu odebranie towaru od sprzedawcy, ponosisz odpowiedzialność za ten towar – od momentu wydania go przewoźnikowi.

Źródło: Tekst pochodzi ze strony www.konsumenci.org.pl,, www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Dla osób, które chciałyby skorzystać z pomocy prawnej informuję, że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Legionowa i okolic są świadczone w poniedziałki w godzinach 16:15-20:15 w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego – ul. Piłsudskiego 33 lok. 402, III piętro (kontakt telefoniczny do fundacji: +48 724 543 692)

Joanna Regent-Cendrowska

Radca Prawny

W razie pytań do artykułu: + 48 669-134-666

Podziel się tą informacją ze znajomymi

Facebook
Google+

Dodaj komentarz