Dzisiaj

18°C
ciśnienie 1015 hpa,

Jutro

15°C
min. 12°C, maks. 15°C
ciśnienie 1015 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 0.4 µg/m3 (2% normy)Ozon gazowy (O3): 66.65 µg/m3 (56% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 2.4 µg/m3 (1% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 3.7 µg/m3 (2% normy)

Niedozwolone klauzule stosowane podczas zaproszenia na bezpłatne badania

Telefon-kradziez

Telefon komórkowy (fot. arch. GP)

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, nieujawnianie w kierowanych do konsumentów zaproszeniach na prezentacje oferowanych przez przedsiębiorcę towarów handlowego celu takich prezentacji, przy jednoczesnym sugerowaniu konsumentom, że przedmiotem prezentacji są bezpłatne badania dotyczące „całego organizmu”, „funkcjonowania organów wewnętrznych”, „całego układu kostno-stawowego”, „mineralizacji” lub „niedoboru masy mięśniowej”, co stanowiło nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Dodatkowo Prezes uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w w/w ustawie zamieszczanie w umowach zawieranych z konsumentami postanowień o treści:
„Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymana towaru. W przypadku odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do dostarczenia nieużywanego towaru na adres firmy. (…). Przyjmuję do wiadomości, iż towar zniszczony, w stanie zmienionym nie podlega zwrotowi.”, , które zdaniem Prezesa ogranicza prawo konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Pewien przedsiębiorca zapraszał konsumentów na organizowane pokazy przy wykorzystaniu druków bezadresowych kolportowanych drogą pocztową oraz telefonicznie przy wykorzystaniu usług telemarketerów. W swojej ofercie posiadał urządzenia masujące, naczynia oraz sprzęt AGD.
Zaproszenia pisemne na pokazy miały formę zawiadomienia o badaniu o charakterze medycznym dotyczącym „funkcjonowania organów wewnętrznych”, „mineralizacji” oraz „niedoboru masy mięśniowej”. Konsumentom zapraszanym na spotkania przekazywane były informacje na temat samego badania, tj. informacje o: zakresie, sposobie przeprowadzania, miejscu wykonywania, terminie oraz o konieczności rezerwacji godziny badań pod podanymi w ulotce numerami telefonów. W treści kierowanych do konsumentów zaproszeń pisemnych nie sposób przy tym odnaleźć informacji o organizatorze badań oraz o ich handlowym celu. Na wszystkie organizowane pokazy zapraszał konsumentów telefonicznie, korzystając w tym zakresie z usług telemarketerów.
W toku rozmowy konsumenci byli zapraszani do udziału w bezpłatnych badaniach „całego układu kostno-stawowego, w kierunku zmian chorobotwórczych na podstawie napięcia mięśniowego [oraz] gęstości kości” lub „całego organizmu [oraz] funkcjonowania organów wewnętrznych”. Telemarketerzy wskazywali, iż dzwonią z firmy, podając jej nazwę, nie wynika jednak, aby informowali konsumentów, że przedmiotem spotkania będzie pokaz handlowy.
Spotkania trwały ono każdorazowo około 2 godzin, z czego same badania trwały około 30 minut, przy czym prowadzone były na wstępie. Pozostała cześć spotkania poświęcona była na przedstawienie towarów znajdujących się aktualnie w ofercie firmy. Organizowane przez przedsiębiorcę badania prowadzone były przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia do segmentowej analizy składu ciała przeznaczonego w szczególności do użytku domowego. Urządzenie to pozwalało na automatyczne uzyskanie pomiarów i następnie na ich komputerowe przetworzenie.
Na organizowanych spotkaniach, przedsiębiorca posługiwał się wzorcem umowy sprzedaży. W treści tego wzorca można przedsiębiorca zamieścił m.in. postanowienia o następującej treści „2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymana towaru. W przypadku odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do dostarczenia nieużywanego towaru na adres firmy. 3. Przyjmuję do wiadomości, iż towar zniszczony, w stanie zmienionym nie podlega zwrotowi.”.
Odnosząc się do powyższych okoliczności, wskazać należy, że jest to praktyka wprowadzająca konsumentów w błąd co do rzeczywistego celu organizowanych przez przedsiębiorcę badań, jest bezpośrednio związana z promocją i dystrybucją oferowanych konsumentom produktów. Podobnie bezpośrednio związane z nabyciem produktu jest opisane wyżej działanie związane z wprowadzeniem konsumentów w błąd, co do przysługujących im prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Zarzucona przedsiębiorcy praktyka polega na nieujawnianiu w kierowanych do konsumentów zaproszeniach na prezentacje oferowanych przez przedsiębiorcę towarów -handlowego celu takich prezentacji oraz na sugerowaniu konsumentom, że przedmiotem prezentacji są bezpłatne badania dotyczące „całego organizmu”, „funkcjonowania organów wewnętrznych”, „całego układu kostno-stawowego”, „mineralizacji” lub „niedoboru masy mięśniowej”. Z ustaleń Prezesa Urzędu poczynionych w toku prowadzonego postępowania wynika, że przedsiębiorca na organizowane pokazy zaprasza potencjalnych klientów przy wykorzystaniu druków bezadresowych kolportowanych drogą pocztową oraz telefonicznie za pośrednictwem telemarketerów. Zaproszenia pisemne miały formę zawiadomienia o badaniu o charakterze medycznym dotyczącym „funkcjonowania organów wewnętrznych”, „mineralizacji” oraz „niedoboru masy mięśniowej”. Z przedłożonych w toku postępowania wzorów zaproszeń wynika, że konsumentom zapraszanym na spotkania przekazywane były informacje na temat samego badania, tj. informacje o: zakresie, sposobie przeprowadzania, miejscu wykonywania, terminie oraz o konieczności rezerwacji godziny badań pod podanymi w ulotce numerami telefonów. W treści kierowanych do konsumentów zaproszeń pisemnych nie sposób jednak odnaleźć informacji o organizatorze badań oraz o ich rzeczywistym, handlowym celu.
Podobny charakter miały kierowane do konsumentów zaproszenia telefoniczne. W toku rozmowy konsumenci byli bowiem zapraszani do udziału w bezpłatnych badaniach „całego układu kostno-stawowego, w kierunku zmian chorobotwórczych na podstawie napięcia mięśniowego [oraz] gęstości kości” lub „całego organizmu [oraz] funkcjonowania organów wewnętrznych”. Choć telemarketerzy wskazywali, iż dzwonią z danej firmy, to z treści skryptów nie wynika jednak, aby informowali oni konsumentów, że przedmiotem spotkania będzie pokaz handlowy.
W kontekście niniejszej sprawy podkreślenia wymaga fakt, że zarówno badania jak i prelekcja prowadzona była przez nieposiadających wykształcenia medycznego pracowników przedsiębiorcy. Nie może zatem ulegać wątpliwości, że głównym celem organizowanych przez przedsiębiorę badań było zaprezentowanie towarów znajdujących się aktualnie w jego ofercie. Wskazać jednocześnie należy, że przyjęty schemat prezentacji sprawia, że wszystkie osoby przybyłe są niejako zobligowane do wzięcia udziału w samej prezentacji. Zważyć należy, że samo badanie trwało stosunkowo krótko. Było ono prowadzone przy wykorzystaniu urządzenia elektronicznego, które umożliwiało następnie komputerową obróbkę uzyskanych pomiarów. Wydaje się zatem, że nie istniały przeszkody, które uniemożliwiałby przekazanie wyników badań zaraz po jego przeprowadzeniu. Przedsiębiorca przyjął jednak schemat, zgodnie z którym wyniki badań rozdawane były po przeprowadzeniu właściwej prezentacji.
Zdaniem Prezesa Urzędu, przedsiębiorca zamieszczając we wzorcu umowy zapis sugerujący możliwość zwrotu towary jedynie w przypadku, gdy nie był on używany, był niezniszczony i niezmieniony wprowadzał konsumentów w błąd co do przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Wskazać bowiem należy, że w takich sytuacjach konsumenci nie tracą ustawowego uprawnienia, a jedynie, w określonych w ustawie okolicznościach, mogą ponosić względem sprzedającego odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym Nie może ulegać wątpliwości, że zakwestionowany zapis mógł potencjalnie wpływać na decyzję konsumenta dotyczącą umowy. Konsument, wobec jednoznacznego zapisu umownego, mógł bowiem zrezygnować ze skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Bez wątpienia taka decyzja z punktu widzenia sprzedawcy jest korzystna, a jednocześnie godzi w interesy konsumenta (zarówno te o charakterze czysto ekonomicznym, jak i prawnym).

Źródło: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów Nr RPZ 6/2016
Dla osób, które chciałyby skorzystać z pomocy prawnej, informuję że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Legionowa i okolic są świadczone w poniedziałki w godzinach 16:15-20:15 w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego – ul. Piłsudskiego 33 lok. 402, III piętro (kontakt telefoniczny do fundacji: +48 724 543 692)
Joanna Regent-Cendrowska

Radca Prawny

W razie pytań do artykułu: + 48 669-134-666

 

Podziel się tą informacją ze znajomymi

Facebook
Google+

Dodaj komentarz