Dzisiaj

29°C
ciśnienie 1019 hpa,

Jutro

27°C
min. 16°C, maks. 29°C
ciśnienie 1013 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 7 µg/m3 (28% normy)Ozon gazowy (O3): 88.89 µg/m3 (74% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 4.7 µg/m3 (1% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 4.7 µg/m3 (2% normy)

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu gazetapowiatwa.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Serwisu internetowego gazetapowiatowa.pl jest Grey Line Agencja reklamowo – wydawnicza z siedzibą w Legionowie, przy ul. ks. płk J. Mrugacza 1c, NIP 536 124 47 95. Serwis umieszczony jest na domenie gazetapowiatowa.pl.
 2. Aby skorzystać z Serwisu:
 • Niezbędne jest połącznie z siecią Internet
 • Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie plików zaprogramowanych w języku HTML
 • Oprogramowanie umożliwiające odtworzenie plików flash, mp3, PDF
 1. Usługi udostępniane w serwisie mogą mieć charakter płatny i nieodpłatny i opierać się o usługi świadczone przez firmy trzecie.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca tych usług określa zasady ich świadczenia i wydawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Serwis nie jest internetowym wydaniem Powiatowa tygodnik społeczno-kulturalny.
 4. Korzystający przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie z usług bezpłatnych, niewymagających dodatkowej akceptacji zasad ich świadczenia res równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Aktualny regulamin jest zawsze udostępniony za pomocą Serwisu
 6. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do akceptacji postanowień Regulaminu, przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

II Definicje

 1. Usługodawca – Grey Line Agencja reklamowo – wydawnicza, 05-120 Legionowo, ul. ks. płk Jana Mrugacza 1c.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin

III Usługi

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
 • przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników publikacji (teksty, grafiki, filmy, nagrania, zdjęcia, wykresy itp.) zamieszczanych w Serwisie w ramach dostępu bezpłatnego
 • udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy. Część publikacji może mieć zablokowaną możliwość komentowania
 • udostępnianie elektronicznego wydania tygodnika „Powiatowa tygodnik społeczno – kulturalny”
 • przesyłanie newsletterów do Użytkowników
 1. Usługodawca określa w odpowiednich miejscach Serwisu rodzaje usług wymagających zarejestrowania w Serwisie i wyraźnie określa rodzaje usług odpłatnych
 2. Oferta świadczenia Usług za pomocą Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca może zawiesić lub całkowicie zaprzestać świadczenia usług bez wcześniejszego zawiadamiania Użytkownika, z zastrzeżeniem praw użytkowników którzy wnieśli opłaty na rzecz przyszłego świadczenia Usług.
 3. Zwroty za opłacone usługi wypłacane są proporcjonalnie do wykorzystanego czasu trwania usługi.

IV Umowa

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych usług następuje w momencie wysłania, przez urządzenie Usługobiorcy, żądania do serwera Usługodawcy.
 2. Zawarcie umowy świadczenia  płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje przez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z informacją zawartą na stronie Serwisu.
 3. Zawarcie umowy na świadczenia płatnych Usług, które wymagają rejestracji, następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje przez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z informacją zawartą na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega, że część ze świadczonych przez niego Usług może wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji. Usługodawca precyzyjnie określa rodzaje tych Usług.

V Płatności

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 2. Cenę  Usługodawca określa w Serwisie.
 3. Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy, i za pośrednictwem systemów Premium SMS realizowanych przez „BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o.” Sp. k. ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, Numer KRS: 0000323070 (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS), NIP: 727 25 84 183.
 1. Usługodawca w Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji.
 2. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

VII Prawa i obowiązki

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania płatności za usługi płatne w sposób określony przez Usługodawcę.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Netykiety.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem treści zawartych w Serwisie Usługodawcy a także naruszający w jakikolwiek sposób interesy Usługodawcy.
 5. Bezwzględnie zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: redakcja@gazetapowiatowa.pl. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.
 9. Użytkownik Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: redakcja@gazetapowiatowa.pl Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

VIII Komentarze

 1. W ramach portalu, wydawca pozwala na dyskutowanie i komentowanie treści w nim zawartych. Wydawca zastrzega sobie możliwość kasowania wpisów niezgodnych polskim prawem, obraźliwych, łamiących zasady dobrego obyczaju, łamiących Regulamin, umieszczanych pod obraźliwym identyfikatorem, niezwiązanych z tematem artykułu.  Ponadto wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do kasowania komentarzy o charakterze promocyjnym i reklamowym, oraz zawierające linki do serwisów zewnętrznych, nieodnoszące się do treści artykułu czy nieadekwatne do prowadzonej w komentarzach dyskusji. Zabronione jest także zamieszczanie w komentarzach treści chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania, publikujący nie jest upoważniony.
 2. Wydawca, ani redakcja serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Osoba, która tworzy komentarz obrażający osoby publiczne, inne narodowości, religie i rasy ludzkie, lub zawierający informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, naraża się na odpowiedzialność karną lub cywilną. Wszystkie osoby, według których ich prawa zostały naruszone przez treść komentarzy, prosimy o kontakt z redakcją.
 3. Umieszczając komentarz, komentujący wyraża zgodę na umieszczanie tych treści, w dowolnie przetworzonej formie określonej przez wydawcę.
 4. Komentujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usunięcia komentarza. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, po przesłaniu przez komentującego zgłoszenia reklamacji na adres mailowy redakcja@gazetapowiatowa.pl. Aby reklamacja była rozpatrywana wymagane jest ujawnienie prawdziwego imienia i nazwiska osoby reklamującej skasowanie wpisu.

IX Blogi

 1. Portal umożliwia prowadzenie bloga. Zasady zakładania, prowadzenia i korzystania z bloga reguluje Regulamin.
 • Serwis blogi.gazetapowiatowa.pl nie ma charakteru otwartego. Utworzenie bloga wymaga wysłania zgłoszenia na adres k.grodek@gazetapowiatowa.pl i akceptacji kandydatury przez wydawcę poprzez przekazanie blogerowi dostępu do jego indywidualnego konta poprzez podanie loginu i hasła. Zgłoszenie może wysłać każdy, niezależnie od przynależności narodowej, religii, ideologii, preferencji politycznych. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zasad i regulaminu blogów, prowadzony w ramach blogi.gazetapowiatowa.pl
 • Po utworzeniu bloga, zgłaszający otrzymuje status blogera
 • Serwis blogi.gazetapowiatowa.pl ma na celu zachęcenie obywateli powiatu legionowskiego do publicznego wyrażania swojej opinii na tematy lokalne, krajowe i ogólnoświatowe. Blogi mogą mieć dowolny temat przewodni, zależny od woli autora. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do publikowania w serwisie blogi.gazetapowiatowa.pl treści o charakterze promocyjnym, reklamowym i marketingowym
 • Bloger, akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się do udostępniania tylko i wyłącznie swoich autorskich tekstów i materiałów multimedialnych
 • Bloger przekazuje wydawcy prawo do promowanie jego treści w dowolnej formie a w szczególności poprzez publikowanie ich treści, lub ich fragmentów w ramach prowadzonej działalności wydawniczej, w szczególności w tytule Powiatowa Tygodnik społeczno-kulturalny, oraz na stronie głównej gazetapowiatowa.pl
 • Każdy bloger zobowiązany jest do publikacji treści zgodnych z prawem, zasadami etycznymi i obyczajowymi. Niedozwolone jest prowadzenie bloga w celu agitacji politycznej. Zakazane jest publikowanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez blogera
 • Wydawca zastrzega sobie prawo do kasowania wpisów łamiących prawo, łamiących zasady niniejszego regulaminu. W skrajnych przypadkach łamania prawa lub regulaminu, wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia całego bloga
 • Wydawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania publicznego dostępu do bloga
 • Bloger zobowiązuje się do publikacji przynajmniej jednego artykułu na miesiąc
 • W przypadku rezygnacji z publikacji w serwisie blogi.gazetapowiatowa.pl, bloger zobowiązuje się pozostawienia do dyspozycji wydawcy umieszczonych przez siebie treści

X Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez  Użytkowników i blogerów.

XI Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: nazwisko i imiona Użytkownika, numer NIP, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

XII Cookies

 1. Serwis automatycznie nie zbiera żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, wydawca portalu www.gazetapowiatowa.pl, Grey – Line Agencja reklamowo wydawnicza z siedzibą pod adresem 05-120 Legionowo, ul. ks. płk. J. Mrugacza 1C
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać swoich danych przy komentowaniu artykułu
 • wyświetlania reklam w spersonalizowany sposób
 1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

XIII Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listownie na adres wydawcy lub mailowo na adres redakcja@gazetapowiatowa.pl.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od zdarzenia poddawanego reklamacji.
 3. Reklamacje po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji, Użytkownik reklamujący usługę, otrzyma zawiadomienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia reklamacji.

XIV Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
 3. Z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy z winy Użytkownik, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kwoty za usługi, które byłby świadczone zgodnie z warunkami usługi określonymi w momencie zawarcia umowy.

XV Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej redakcja@gazetapowiatowa.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014r.