Dzisiaj

19°C
ciśnienie 1010 hpa,

Jutro

21°C
min. 16°C, maks. 24°C
ciśnienie 1008 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 1.7 µg/m3 (7% normy)Ozon gazowy (O3): 32.37 µg/m3 (27% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 8.7 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 16.9 µg/m3 (8% normy)

Podsumowanie działalności Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Komentowanie wyłączone
senior-rada

Rada Seniorów Miasta Legionowa odbyła wiele spotkań podczas tegorocznej działalności. Każde
z nich było poświęcone innemu zagadnieniu.

 

Członków Rady interesowały przede wszystkim zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą jesiennego społeczeństwa w Legionowie. Ważnymi aspektami obrad były m.in.:

1. Komfort życia seniorów w mieście,

2. Troska Samorządu o zapewnienie podstawowych zabezpieczeń funkcjonowania starszych ludzi,

3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów.

Doceniony przez seniorów został program profilaktyki zdrowotnej. Podstawowe badania, rehabilitacja i konsultacje specjalistyczne mieszkańców mają charakter profilaktyczny i przyczyniają się też do wczesnego wykrywania chorób. Ze spotkań tych w znacznej mierze korzystają starsi legionowianie.

Rada oceniała też starania Samorządu o aktywizację intelektualną osób starszych. Udział kulturalny w życiu seniorów w Legionowie jest zdecydowanie na wysokim poziomie. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie organizuje imprezy specjalnie dedykowane seniorom, co jest bardzo dobrze przyjmowane przez środowisko, szczególnie w sytuacjach, gdy senioralne organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swój dorobek. Miasto jest także organizatorem imprez otwartych, w których mogą brać udział osoby starsze a także brać czynny udział w wielu akcjach charytatywnych.

Legionowska Rada Seniorów jest przedstawicielstwem organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz zadania.

Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy na zewnątrz. Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury
i edukacji, opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.

 

 

Wycieczki historyczna w Twierdzy Modlin

Podczas spotkania podsumowującego Seniorzy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami w historycznej scenerii Twierdzy Modlin. Mało kto wie, że Cytadela Twierdzy Modlin jest najdłuższym budynkiem w Europie i drugim pod względem długości na świecie.  Jego powierzchnia jest wielokrotnie większa nie tylko od Zamku Królewskiego na Wawelu, ale i zamku malborskiego, a nawet od całkowitej powierzchni obydwu tych warowni.

Budynek ma 2250 m długości i zdarzało się, że w czasie pokoju mieszkało w nim do 20 tys. ludzi, a podczas oblężenia mógł on służyć jako schronienie (według różnych źródeł) nawet dla 60-100 tys. ludzi. Budynek pełnił funkcję obronną, ale był też zarazem obiektem koszarowym, w którym z początku mieszkało 20 tys. żołnierzy. Ponieważ współczesne normy zakwaterowania w koszarach przypadające na jednego żołnierza zwiększyły się, to po wojnie w budynku Cytadeli mieszkało już tylko 15 tys. żołnierzy. Ta ilość wojska wystarczała na sformowanie 18 jednostek wojskowych stacjonujących w tym największym budynku koszarowym Europy do stycznia 2000 r.

Podczas spotkania Seniorzy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z dotychczasowej pracy. Miejska Rada Seniorów w Legionowie zadowolona jest ze swojej dotychczasowej pracy, ale przed nią wiele wyzwań ma rok 2018. Składamy podziękowania na ręce Prezydenta Miasta Legionowo Pana Romana Smogorzewskiego za dotychczasowe wsparcie i działania na rzecz Legionowskich Seniorów.

 

/-/ Koordynator Rady Seniorów

Ewa Milner-Kochańska