Dzisiaj

16°C
ciśnienie 1014 hpa,

Jutro

11°C
min. 11°C, maks. 16°C
ciśnienie 1014 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 5.2 µg/m3 (21% normy)Ozon gazowy (O3): 57.42 µg/m3 (48% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 7.8 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 6 µg/m3 (3% normy)

Regulamin plebiscytu pod nazwą Prawybory 2015

Komentowanie wyłączone

Regulamin plebiscytu pod nazwą

„Prawybory 2015”, zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1 – Informacje ogólne

Plebiscyt pod nazwą „Prawybory 2015 – Parlament” organizowany jest przez Grey Line Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 05-120 Legionowo, ul. ks. płk J. Mrugacza 1C, NIP: 536 124 47 95, zwaną dalej Organizatorem.

Art. 2 – Cel Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej popularnych kandydatów spośród polityków będących kandydatami w wyborach do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku podający jako adres zamieszkania przy zgłaszaniu list wyborczych miejscowości znajdujące się w okręgu wyborczym nr 20.
 2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okręgu wyborczym nr 20 przez Gazetę Powiatową (zwaną dalej Tygodnikiem) i na stronach wymienionego poniżej serwisu internetowego (nazywanego dalej Serwisem): Gazeta Powiatowa www.gazetapowiatowa.pl

Art. 3 – Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Głos w plebiscycie za pomocą kuponu opublikowanego w wydaniach Gazety Powiatowej z dnia 29 września, 6 i 13 października może oddać każdy, kto wytnie kupon z egzemplarza papierowego wydania Tygodnika.
 2. W plebiscycie głos za pośrednictwem przesłanej wiadomości SMS może oddać każdy.

Art. 4 – Zasady przeprowadzania Plebiscytu

 1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 23 września 2015 r. od godziny 00:00 do 15 października 2015 r. do godziny 23:59:59.
 2. Lista kandydatów biorących udział w plebiscycie przygotowana jest na podstawie list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 zarejestrowanych i podanych do publicznej wiadomości przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie do dnia 22.09.2015 r.
 3. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 22.09.2015 r. od godziny 23:59 do 15.10.2015 r. do godziny 23:59 na następujących warunkach.:
  1. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71601 w treści wpisując GP.SEJM.[NUMER-KANDYDATA].
  2. Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów będzie dostępna w Serwisie Tygodnika od dnia 22.09.2015 r.
  3. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  4. Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.
  5. Jeden wysłany SMS to 2 głosy w Plebiscycie ZA daną kandydaturą
  6. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów.
  7. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
  8. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator w ramach systemu Panoramix.
  9. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Bild Presse Polska.
 4. Głosowanie za pośrednictwem kuponów drukowanych będzie trwało od 29.09.2015 r. od godziny 09:00 do 15.10.2015 r. do godziny 23:59:59 na następujących warunkach:
  1. Uczestnicy kupią wydanie papierowe tygodnika, zaznaczą kandydata, którego kandydaturę popierają, a kupon dostarczą do biura redakcji Tygodnika.
  2. Biuro redakcja Tygodnika znajduje się w Legionowie przy ul. ks. płk J. Mrugacza 1c, kod 05-120 Legionowo. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
  3. Na jednym kuponie może być zaznaczona tylko jedna kandydatura.
  4. Kupony z zaznaczoną większą liczbą kandydatur nie będą zliczane w Plebiscycie.
  5. Jeden Kupon dostarczony do redakcji Gazety Powiatowej oznacza 5 głosów w Plebiscycie ZA daną kandydaturą
  6. Organizator umożliwia dostarczanie kuponów drogą pocztową.
  7. Na uczestniku ciąży warunek dostarczenia kuponu do czasu zamknięcia plebiscytu. Obowiązuje termin fizycznego dostarczenia kuponu do biura redakcji. Kupony, które zostaną nadane pocztą przed końcem Plebiscytu, a wpłyną do redakcji po jego zamknięciu, NIE będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów.

Art. 5 – Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy marketing@gazetapowiatowa.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 6 – Ogłoszenie wyników i nagrody w Plebiscycie

 1. Organizator po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej w dniu 16 października 2015 roku na stronie internetowej www.gazetapowiatowa.pl oraz 20 października 2015 r. w Tygodniku Gazeta Powiatowa.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc Plebiscytu „Prawybory 2015 – Parlament” zostaną zaprezentowani na łamach Tygodnika Gazeta Powiatowa we wtorek 20 października 2015 r. oraz na stronie internetowej www.gazetapowiatowa.pl.
 3. Laureat pierwszego miejsca otrzyma na łamach Tygodnika prezentację wielkości 24 modułów, laureat drugiego miejsca otrzyma prezentację wielkości 12 modułów, laureat 3 miejsca otrzyma prezentację wielkości 6 modułów.
 4. Wizerunki laureatów plebiscytu zostaną zaprezentowane na okładce Tygodnika Gazeta Powiatowa 20.09.2015 r.

Art. 7 – Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 – Odpowiedzialność

 1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronach Serwisu gazetapowiatowa.pl i w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 9 – Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS i za pomocą kuponów drukowanych w Tygodniku Gazeta Powiatowa.
 2. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.